مکروه عملی است که ترک آن مطلوب است وثواب دارد وانجامش غذاب ندارد مانند پوشیدن لباس سیاه در نماز
+ نوشته شده توسط شیخ محمد مهدی در چهارشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۸۷ و ساعت ۰:۱۶ قبل از ظهر |